Home

Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd; beslutade den 11 februari 2019. Säkerhetspolisen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 8 och 10 §§ samt 7 kap. 4 § första stycket säkerhetskyddsförordningen (2018:658). 1 kap. Allmänna bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till säker och allmänna råd om säkerhetsskydd; beslutade den 19 juni 2019. Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) föreskriver följande . med stöd av 7 kap. 8 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och . meddelar följande allmänna råd. Föreskrifterna kompletterar av Säkerhetspolisen med stöd av 7 kap.

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) Bolagsverkets författningssamling (BOLFS) Boverkets författningssamling Säkerhetspolisens föreskrifter (publiceras i Polismyndighetens serie) Södermanlands läns Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd innehåller detaljerade instruktioner för hur verksamhetsutövare ska bedriva sitt säkerhetsskyddsarbete. Här finns bland annat regler om hur säkerhetsanalys ska genomföras och att beslut, granskningar, bedömningar, planer, rutiner och liknande ska dokumenteras Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd, PMFS 2019:2. Föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för hemliga handlingar i skrift eller bild, informationssäkerhet för IT-system, tillträdesbegränsning, säkerhetsprövning, registerkontroll, utbildning och kontroll polisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet vid Polisens in-formationsbehandling med stöd av IT (RPSFS 2005:1, FAP 174-1). Särskilda bestämmelser om behandling av sådana hemliga uppgifter som avses i 4 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) samt om säkerhetsskydd MSBFS 2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetanalyser. MSBFS 2015:4 föreskrifter och allmänna råd om landstings risk- och sårbarhetsanalyser. MSBFS 2009:11 föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap. Säkerhetspolisen. PMFS 2019:2 Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd är i Sverige skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet.Säkerhetsskydd ska även i övrigt skydda uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet. Säkerhetsskydd omfattar även skydd mot terroristbrott, även om sådana brott inte hotar rikets säkerhet. [1 PMFS 2018:14: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott PMFS 2018:10: Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för Polismyndigheten att underrätta Säkerhetspolisen om vissa brottsmisstankar m.m Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) (pdf, 545 kB, nytt fönster) Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (SvKFS 2019:1) Svenska kraftnät har som tillsynsmyndighet rätt att utfärda föreskrifter för enskilda verksamhetsutövare som bedriver elförsörjningsverksamhet 4 kap 14, 16, 19, 21 och 22 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2015:3) och allmänna råd om säkerhetsskydd . Sidorna 18-20 och 24 i bilaga 1 till Beslut om krav på godkända säkerhetsfunktioner version 3.1 (KSF v3.1), FM2014-5302:1 naler, M7773-001851 framtagen av Försvarsmakten och Försvarets materielverk, säkerhetsskyddslagen (1996:627), säkerhetsskydds-förordningen (1996:633) och Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2015:3). Detta medför att dokumentet kan komma att revideras under 2019 när den ny

Säkerhetsskyddsförordning (2018:658) Svensk

 1. FFS 1993:2 Krigsarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av uppgifter i upptagningar för ADB Och av dokumentation till ADB-system 26 augusti 2014 PDF_7 KB FFS 1993:3 Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 § om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakte
 2. Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2015:3) och 8 kap. 7 § Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (FFS 2015:2) följer att en myndighet utan dröjsmål ska underrätta Säkerhetspolisen om säkerhetsskyddsavtal som har ingåtts och om säkerhetsskydds
 3. 1.1.2 rikspolisstyrelsens föreskrifter och. allmänna råd om säkerhetsskydd; rpSfS. 2010:03. Säkerhetspolisen ska utöva tillsyn över säkerhetsskyddet. hos vissa myndigheter. Rikspolisstyrelsen. har meddelat föreskrifter och allmänna råd för. säkerhetsskyddslagens tillämpning dels för sit
 4. Hotbilder - Lag och förordning - Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd - Säkerhetsanalys - Informationssäkerhet och hemliga handlingar - Säkerhetsprövning - Tillträdesbegränsning - Hotbild hemliga uppgifter i IT-system - Informationssäkerhet för hemliga uppgifter i IT-system - Säkerhetsskyddad upphandling - Signalskydd.

Säkerhetsskyddslagen - Combitech

Säkerhetsskyddslag (2018:585) Svensk författningssamling

och som kräver säkerhetsskydd (särskild säkerhetsanalys), och 2. samråda om den planerade utkontrakteringen med den till-synsmyndighet som anges i 39 §. Tillsynsmyndigheten får före-lägga myndigheten att vidta åt-gärder enligt säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har med Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) innehåller mer detaljerade bestämmelser som kompletterar lagstiftningen. Säkerhetspolisen har också gett ut ett antal vägledningar om säkerhetsskydd, som kan fungera som ett stöd för verksamhetsutövare i tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket Vi beslutar även om placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller annat deltagande i verksamhet hos enskilda verksamhetsutövare som står under vår tillsyn. Källor. Säkerhetsskyddslag (2018:585) Säkerhetsskyddsförordning (2018:658) Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd PMFS 2019: Säkerhetspolisen, Säkerhetsskyddad upphandling - en vägledning, 2009/2010, s. 12. Se bland annat 7 kap. 3 § PMFS 2019:2. Se mer om säkerhetsskyddsavtal och dess nivåer på Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens webbplatser. 3 kap. 5-11 §§ Säkerhetsskyddslagen (2018:585). 3 kap. 6 § Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Säkerhetsskydd delas enligt lagen upp i de tre områdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Informationssäkerhet I lagen tillkommer även krav på skydd mot att de görs otillgängliga samt att informationssäkerheten även ska förhindra skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet (2018:658), Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd PMFS 2019:2 och Säkerhetspolisens vägledningsdokument för informationssäkerhet. Inspiration har även hämtats ur Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd FFS 2019:2. Anteckning Anteckning om säkerhetskyddsklass ska göras för samtliga hemliga handlingar, oavset

Säkerhetsskyddslagen omfattar även vattenförsörjningsområdet. Man ska också förhålla sig till säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) och Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2010:03) om säkerhetsskydd. Enligt säkerhetsskyddsförordningen är kommunen skyldig att genomföra en säkerhetsanalys Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kräver enligt lagen säkerhetsskydd och ska hanteras i enlighet med Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) eller Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (FFS 2019:2) Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) gäller för enskilda företagare och juridiska personer (verksamhetsutövare) inom vissa branscher. De verksamhetsutövare som står under länsstyrelsens tillsyn ska också följa reglerna i Länsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 11 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (SvKFS 2019:1). 12 Enligt förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare får Energimyndigheten får meddela föreskrifter om 1. metoden för planering, 2. hur dokument för planering ska utformas Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2010:3, FAP 244-1) och allmänna råd om säkerhetsskydd. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 1991:5 - FAP 579-3) om utbildning av skyddsvakter samt bevakning av civila skyddsobjekt. Regeringskansliet. Offentlighet och sekretess hos det allmänna . SIS (Swedish Standards Institute

Myndigheters föreskrifter - lagrummet

 1. SvKFS 2019:1 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd Föreskrifterna kompletterar av Säkerhetspolisen med stöd av 7 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen meddelade föreskrifter om säkerhetsskydd och av Försvarsmakten med stöd av 7 kap. 5 § 1 p. säkerhetsskyddsförordningen meddelade föreskrifter om signalskyddstjänsten
 2. Säkerhetspolisen (Säpo), fram till 1989 kallad Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, förkortad till RPS/Säk, [2] är en svensk myndighet med polisiära uppgifter och en av Sveriges två operativa polismyndigheter varav den andra är Polismyndigheten [3].Säkerhetspolisens uppgift är att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten
 3. FA SÄK (Föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1981:421) om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter). Viss militär speciallitteratur. Regeringens proposition 1989/90:54 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m. Regeringens proposition 1979/80:122 om ordningsvakter och bevakningsföretag. Bilaga
 4. Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag ska lämna för tillsyn av den skyldighet kreditinstitut har att tillhandahålla kontanttjänster och om mottagare av uppgifterna. 3 november 2020 PTSFS 2020:3 - PTS.
 5. Säkerhetsskydd vid upphandlingar och affärsavtal (SUA) En grundtanke inom säkerhetsskyddet är att de intressen som lagstiftningen slår vakt om ska ha samma skydd oavsett om verksamheten bedrivs av det allmänna eller av enskilda. Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.
 6. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen för sina respektive tillsynsområden enligt 39 §. Första stycket gäller inte omfattningen av inventeringen av hemliga handlingar enligt 9 § andra stycket. SFS 2014:115

Säkerhetsskydd PTS - Post- och telestyrelse

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos myndigheter och har att bedriva tillsyn över enskilda verksamhetsutövare och att länsstyrelserna också har en skyldighet att lämna råd om säkerhetsskydd. Säkerhetspolisens föreskrifter; MSB: Förebyggande av brott med farliga. Föreskrift2 Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd PMFS 2015:3 Föreskrift Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser MSBFS 2015:5 Föreskrift Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap MSBFS. Säkerhetsskydd för IT-system som särskilt behöver skyddas mot terrorism tas upp i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2015:3) och allmänna råd om säkerhetsskydd. Då Försvarsmakten inte har några krav på sådana IT-system är den rapporteringen sannolikt endast relevant för myndigheter som omfattas av Säkerhetspolisens föreskrifter

Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd från mars 2015 säger bland annat gällande säkerhetsskyddad upphandling: Innan en myndighet lämnar hemliga uppgifter till ett företag ska en säkerhetsprövning göras och i förekommande fall även registerkontroll av företagets ledning och andra som avses få del av uppgifterna Säkerhetspolisen är en i raden av myndigheter som rekommenderar sårbarhetsanalyser. Nyligen kom Säkerhetspolisen ut med en ny vägledning gällande informationssäkerhet. Vägledningen riktar sig till den som på något sätt arbetar med att styra, leda eller utforma informationssäkerhet inom ramen för säkerhetsskydd eller som på annat sätt kommer i kontakt med sådant. Ellevio omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt Svenska Kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (SvKFS 2019:1). Den som säkerhetsprövningen gäller skall ha gett sitt samtycke innan registerkontroll och särskild personutredning får göras

Föreskrifter om gallring kan även finnas i lag. (Försvarsmakten 2013) eller Säkerhetspolisen Säkerhetsskydd - en vägledning övertaliga kopior etc. Rensningen avser handlingar som inte är allmänna handlingar och är därför inte någon gallringsåtgärd trots att resultatet, förstöring, är det samma •Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd; PMFS 2015:3 •Offentlighets-och sekretesslagen (2009:400) Säkerhetsskyddslagen -ida Avfallsmottagning i handels- och industrihamn. Sjöfart / Miljö och hälsa Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg så ska det finnas mottagningsanordningar Regelverk För närmare information om regelverket kring mottagning och avlämning av fartygsgenererat avfall, se Transportstyrelsens föreskrifter och.

LIS - Ledningssystem för informationssäkerhet

Föreskrifterna bygger på ett EU-direktiv från 2015 och den nya lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som träder i kraft den 1 augusti 2017. De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2017. Observera att det har blivit skrivfel på s. 5, 6 och 7, se r ättelseblad nedan. Ändringar i. 1.2 Nuvarande föreskrifter och allmänna råd Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2012:6) om transportverksamheten, FARK Transport, trädde i kraft den 1 juli 2012. Vid samma tidpunkt upphörde Kriminal-vårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:11) om transportverksamhet m.m. att gälla Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 18 december 2019. Spelinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 16 kap. 7 § 2 och 3 spel-förordningen (2018:1475), 18 § första stycket 1, 3-7 och 9-16 samt 20 § för Säkerhetspolisen får, utöver vad som följer av 7 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), ge råd om säkerhetsskydd. Säkerhetspolisen får även i övrigt ge råd för att förebygga brott mot Sveriges säkerhet eller andra särskilt viktiga samhällsintressen. SFS 2018:66

Med stöd av säkerhetsskyddsförordningen har Rikspolisstyrelsen utfärdat föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (RPSFS 2004:11) till vilka i övrigt hänvisas. 15. Intern utbildning och kontroll Kommunen har en skyldighet att utbilda berörd personal i frågor om säkerhetsskydd Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har föreskriftsrätt för de myndigheter som de utövar tillsyn över. Föreskrifterna är: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2004:11, FAP 244-1) om säkerhetsskydd ; Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2003:7) om säkerhetsskydd T.ex. säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Säkerhetspolisens föreskrifter (2019:2) om säkerhetsskydd, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter på informationssäkerhetsområdet . 1.5MSBFS 2018:8 5-6 §§, 8 §, 10 - 11 §§ (Kompletterande föreskrift till lag om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga och digitala tjänster ovan)5. 1.6Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) 3 § Säkerhetspolisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt utreda och beivra brott av följande slag: 1. brott mot 18 eller 19 kap. brottsbalken eller annat brott mot Sveriges säkerhet, i fråga om brott mot medborgerlig frihet dock endast om det finns särskilda skäl för det, 2. brott mo

Förordningar och föreskrifter

Uttryck i föreskrifterna och allmänna råden 2§ Om inte annat anges har de uttryck och benämningar som används i föreskrifterna samma betydelse som i spellagen (2018:1138) och i spelför-ordningen (2018:1475). I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med 1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 septembe Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m, Folkhälsomyndigheten. Det finns för närvarande inga specifika föreskrifter eller allmänna råd för kulturskolans verksamhet utan verksamheterna bör följa de allmänt förebyggande åtgärderna som gäller för att minska risken för smittspridning i verksamheten Riksrevisionen har getts tillfälle att avge yttrande över promemorian. Riksrevisionen tillstyrker de förslag till de föreslagna förändringarna i föreskrifter och allmänna råd som framgår av promemorian Benämningen kvalificerat hemlig används i bl a Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2003:7) om säkerhetsskydd samt i Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2004:11) och allmänna råd om säkerhetsskydd. Sedan 2004 delas säkerhetsskyddet i Försvarsmakten in i fyra informationssäkerhetsklasser Allmänna handlingar: Tryckfrihetsförordning, Offentlighets- och sekretesslag. Sekretessbelagd information rörande Sveriges säkerhet: Säkerhetsskyddslag, Säkerhetsskyddsförordning, Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd. Personuppgifter: Dataskyddsförordningen (GDPR)

Säkerhetsskydd i Sverige - Wikipedi

3-dagars kurs som gett goda kunskaper i säkerhetsskydd enligt de intressen som säkerhetsskyddslagstiftningen representerar. Utbildningen har omfattat: hotbilden, lag och förordning, Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd, säkerhetsanalys, informationssäkerhet och hemliga handlingar säkerhetsprövning, tillträdesbegränsning, informationssäkerhet för. Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om personalbestämmelser Anställning . 1 § Som ett villkor för anställning i Tullverket gäller att den sökandes hälsotillstånd skall svara mot de fysiska och psykiska påfrestningar som normalt uppstår i den sökta befattningen.I tveksamma fall får myndigheten kräva att den sökande lämnar ett läkarintyg som skall vara.

Föreskrifter om ändring i Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd (KAMFS 2019:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 1 mars 2020. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver följande med stöd av 18 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering a Säkerhetspolisen riktar själv in sin tillsynsverksamhet och kommer att prioritera de verksamheter där konsekvenserna av ett angrepp skulle vara som farligast för Sverige. Efter gjord tillsyn kommer Säpo att föreslå åtgärder som kan förbättra skyddet hos verksamheten, samt löpande ge råd och stöd Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrumen Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd Visa alla (4) Filer. Små datafiler (cookies/kakor) som samlar in vissa uppgifter om ditt besök och förbättrar din upplevelse på webbplatsen

och som Säkerhetspolisen ska underrättas om. 30 § Säkerhetspolisen får, efter att Polismyndigheten har hörts, meddela föreskrifter om Polismyndighetens medverkan i skyddet av en person för vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar. 31 § Säkerhetspolisen ska genom sådana allmänna råd som avse Allmänna råd Prövningen av en sökandens medborgerliga pålitlighet omfattar kontroll av om sökanden förekommer i register hos Säkerhetspolisen eller om det i övrigt behandlas uppgifter om sökanden hos Säkerhetspolisen. Som en huvudregel bör gälla att han eller hon inte får förekomma i de säkerhetsskyddsregister som finns. Utrymmet att trots förekomst meddela ett godkännande.

Föreskrifter i pmfs - lagen

underrättas om. 30 § Säkerhetspolisen får, efter att Polismyndigheten har hörts, meddela föreskrifter om Polismyndighetens medverkan i skyddet av en person för vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar. 31 § Säkerhetspolisen ska genom sådana allmänna råd som avses i 1 § för Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) innehåller mer detaljerade bestämmelser som kompletterar lagstiftningen Elsäkerhetsverket utreder även elolycksfall och elbränder.Myndigheten utfärdar även föreskrifter Elsäkerhetsverket är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör Enligt föreskrifter från Elsäkerhetsverket. Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Det kan till exempel handla om verksamheter inom totalförsvaret, rättsväsendet, energi- eller vattenförsörjningen, telekommunikationer eller transportsektorn • Säkerhetspolisens föreskrifter om säker-hetsskydd PMFS 2019:2. • Vägledning i säkerhetsskydd. Introduktion till säkerhetsskydd. Säkerhetspolisen, juni 2019. • Vägledning i säkerhetsskydd. Säkerhets-skyddsanalys. Säkerhetspolisen, juni 2019. Säkerhetsskyddsplan Utifrån säkerhetsskyddsanalysen ska kom

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) är vägledande på området. Säkerhetspolisen har också i juni 2019 givit ut Vägledning i säkerhetsskydd - Informationssäkerhet som kompletterar och förklarar lag, förordning och föreskrift Idag regleras frågor om säkerhetsskydd i säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Utöver detta får även Säkerhetspolisen och Försvarsmakten meddela föreskrifter. Området är föremål för ett lagändringsarbete, ett arbete som har pågått en längre tid Händelserna runt Transportstyrelsen och den nya totalförsvarsplaneringen har gett otroligt stort fokus på säkerhetsskydd i samhället. Jag har träffat Johanna som är chef för en av Säkerhetspolisens mest spännande grupper, gruppen för informationssäkerhet och bevissäkring i IT-miljö. Hon ansvarar för den tekniska verksamheten inom säkerhetsskydd, som är ett av Säkerhetspolisen.

Video: Författningar inom säkerhetsskydd Svenska kraftnä

Gemensamma skyddsnivåer för säkerhetsskydd och annan

I Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn regleras den verksamheten. Handläggning, rättslig tillsyn och styrning av brottmålsfrågor är organiserad i tre rättsliga nivåer. Första rättsliga nivån Åklagare vid åklagarområden bildar den första rättsliga nivån inom Åklagar-myndigheten Under 2013 har Svenska Kraftnät gett ut nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd, SvKFS 2013:1. En arbetsgrupp vid Svenska Kraftnät har tillsammans med representanter från Svensk Energi med arbetat med att ta fram denna hotkatalog. Hotkatalogen syftar till att hjälpa alla företag verksamm föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (RPSFS 2010:03) innehåller råd om bland annat tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning. Kommunstyrelsen tog den 2019-04-09 beslut om nya riktlinjer för vilka kommunala befattningar som skulle omfattas av registerkontroll och säkerhetsprövning. Dnr 2019/00145 innehållet i de föreskrifter och allmänna råd som finns i gällande 1 och 5 kap. till stor tämligen omfattande hur säkerhetsskydd vid myndigheter och skyddsobjekt då reglera- SÄPO-registret eller om det i övrigt behandlas uppgifter om sökanden hos Säkerhetspolisen Grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd 3 kap. Informationssäkerhet 4 kap. Fysisk säkerhet 5 kap. Personalsäkerhet 6 kap. Internationell samverkan och säkerhetsintyg 7 kap. Tillsyn, föreskrifter och rådgivning Övergångsbestämmelser; Om lagen. Utfärdad. 2018-05-31. Ikraftträdandedatum. 2019-04-01. Källa. Regeringskansliets.

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Säkerhetspolisen 1 bilaga Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77) Säkerhetsskydd, -en förutsättning för framgång . Informationssäkerhet . MSB föreskriver i MSBFS 2016:1 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet att statliga myndigheter skall följa den svenska och internationella standardserien SS-ISO/IEC 27000 Föreskrifter och allmänna råd. Dataskyddslagen. Om uppgifterna inte vore av allmänt intresse skulle myndigheterna inte ha ålagts att utföra dem. Begreppet uppgifter av allmänt intresse omfattar dock inte bara sådant som utförs som en följd av ett offentligrättsligt och uttryckligt åliggande eller uppdrag Föreskrifterna är ett led i genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet som syftar till att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism1. Finansinspektionen föreslår även följdändringar i ett antal föreskrifter och allmänna råd 1 kap. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen. 1 § Syftet med lagen är att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter i samband med behandling av personuppgifter och att säkerställa att Säkerhetspolisen kan behandla och utbyta personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt. Lagens tillämpningsområde. 2 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter som.

Lagrum - Försvarsmakte

Säkerhetsskydd och annat säkerhetsarbete 6 § Säkerhetspolisen får, utöver vad som följer av 7 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), ge råd om säkerhetsskydd. Säkerhetspolisen får även i övrigt ge råd för att förebygga brott mot Sveriges säkerhet eller andra särskilt viktiga samhällsintressen Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:952 8:952 Dammar, fasta brunnar och fasta behållare Dammar, fasta brunnar och fasta behållare som inte är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras, ska ha skydd som begränsar risken för personskador till följd av fall i vattnet eller vätskan Allmänna råd och råd i särskilda fall om tekniska skyddsåtgärder meddelas av Rikspolisstyrelsen också för de myndigheter som avses i första stycket 1. Förordning (1994:530). 8 § Myndigheterna skall vid behov meddela särskilda föreskrifter om säkerhetsskyddet inom sitt verksamhetsområde. Om det behövs, skal

Säkerhetsskydd - en vägledning - Säkerhetspolisen

Föreskrifter för verkställigheten av förordningen samt allmänna råd och råd i särskilda fall om säkerhetsskydd meddelas av Överbefälhavaren (ÖB) respektive Riks- polisstyrelsen (RPS) efter en viss uppdelning angiven i förordningen Hur går du till väga rent praktiskt med de åtgärder som behövs utifrån din säkerhetsskyddsanalys

till föreskrifter som ska ersätta Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6 ändrade RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, samt förslag till bestämmelser om gallring av säkerhetsskyddshandlingar och pappershandlingar efter skanning Informationssäkerhet och säkerhetsskydd 2020-06-12 Yttrande - Riksarkivets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om återlämnande och gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet Riksarkivet 2018-09-06. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrumen Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd 2019-08-25; Små datafiler (cookies/kakor) som samlar in vissa uppgifter om ditt besök och förbättrar din upplevelse på webbplatsen

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över Finansinspektionens (FI) promemoria Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering. Riksrevisionen yttrar sig mot bakgrund av två tidigare granskningar, dels av myndig­heternas insatser för finansiell stabilitet under åren 2005-2007 i ljuset av den risk som bankernas expansion i Baltikum innebar, dels av. 2. RPSFS 2010:03 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd 3. Policy och riktlinjer för säkerhetsskydd för tunnlar i Stockholmsområdet (Tunnelsäkerhetsgruppen) 4. Kravspecifikation för säkerhetsskydd i IT-system som hanterar hemliga uppgifter om tunnlar i Stockholmsområdet (Tunnelsäkerhetsgruppen) 5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll. Föreskrifterna planeras att gälla från 1 juli 2019 föreskrifter och allmänna råd om transportverksamheten Tillämpliga bestämmelser - Kriminalvårdens handräckningstransporter Förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården 6 § Kriminalvården ska verkställa de transporter som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen Synpunkter föreskrifter och allmänna råd 2018-05893 Om Excelarket Genom att klicka på välj får du upp en för kolumnen anpassad rullista För generella kommentarer välj Generellt under kolumn Kapitel. För kommentarer på allmänna råd välj Allmänna råd under kolumn Kapitel. Välj ´- där inget annat alternativ är lämpligt

skrifter om gallring och annan arkiv-hantering RA-MS 2018:42 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring hos Fortifikat-ionsverket, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet; beslutade den 19 november 2018 Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för Tullverket 1 kap. Inledande bestämmelser . 1 § Denna författning gäller säkerhet vid hantering av information i datasystem som Tullverket förfogar över.Sådan information skall vara tillgänglig för behörig användare, vara aktuell och tillförlitlig samt skyddad från sekretessintrång Råd och stöd från internrevisionen Om internrevisionen inte har lämnat råd och stöd ange vad som är Av allmänna råd till 7 § framgår att för utfyllande tolkning av god internrevisions- och internrevisorssed kan vägledning hämtas från allmänt accepterade riktlinjer för internrevision. 15 Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Ovanpå de skärpta säkerhetskraven i den nya lagstiftningens har Säkerhetspolisen tagit fram kompletterande föreskrifter om säkerhetsskydd Allmänt; Rapporter; Säkerhetspolisens Årsbok 2018 - Läst med cyberögon. personskydd och säkerhetsskydd. Jag hade kanske förväntat mig lite mer information om ett så högaktuellt ämne som cybersäkerhet och det får mig att fundera,.

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) 2. om arkiv hos statliga myndigheter. Arkivredovisning . 3 § Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, Statens kriminaltekniska laboratorium och Säkerhetspolisen får redovisa handlingar tillkomna inom tidsperioden 1 januari 2013 - 31 december 2014 enligt den lydelse 6 kap. Om du vill arbeta åt Säkerhetspolisen (SÄPO) Enheten även ansvarar för krisberedskap, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Du kommer att bidra med råd, rutiner, struktur och kunskap för att skapa ett tryggare samhälle och skydda samhällets mest skyddsvärda Datainspektionens föreskrifter och allmänna råd. Datainspektion har rätt att utfärda generella föreskrifter som kompletterar GDPR. Datainspektionen ger även ut allmänna råd med rekommendationer i olika frågor. De allmänna råden är inte bindande men de är rekommendationer om hur de bindande kraven i lagarna kan uppnås

 • Arnold schwarzenegger governor.
 • Strandsatt film.
 • Na svensson 125 år.
 • Un peu beaucoup aveuglément film.
 • Få bort kaktustaggar.
 • Jobs in lüneburg ohne ausbildung.
 • Del av bakben has.
 • Pinkod drivenow.
 • Vapenlicens blankett.
 • Ta emot sponsorpengar.
 • Fritidshus till salu nyehusen.
 • Revolutionrace ab.
 • Snabbgravad lax i ugn.
 • Rodrigues.
 • Odd future kläder.
 • Hur mycket motion behöver en jack russel.
 • Montera tändplatta sachs.
 • Headshop zeitzone heilbronn.
 • Geometriskt medelvärde formel.
 • Java utvecklare lön.
 • Eksjö torget.
 • Köpa fonder seb.
 • Vräka sambo hyresrätt.
 • Stjärnkikare bäst i test.
 • Barnspis micki.
 • Hur vet man om graviditeten avstannat.
 • Är soundcloud gratis.
 • Sibelius program cost.
 • Hur länge håller allrounddäck.
 • Jula dynamo.
 • Ta emot sponsorpengar.
 • Titlovi online.
 • Chevrolet s10 styling.
 • Sverige eu för och nackdelar.
 • Förskolan stängd sommar 2017 stockholm.
 • Hästar till salu västerbotten.
 • Borgå sverige.
 • What to visit in frankfurt germany.
 • Route 66 hudiksvall meny.
 • Väva trasmattor kurs.
 • Kylkonserv hållbarhet.